Rojas ostas pārvalde saskaņā ar “Ostu likumu"  PDF  nodrošina šajā likumā noteiktās ostas pārvaldes funkcijas Rojas ostas teritorijā. Rojas ostas teritoriju saskaņā “Ostu likumu ” ir noteicis Ministru kabinets pēc Satiksmes ministrijas, pašvaldības, ostas pārvaldes un valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja ieteikuma  PDF .  

Rojas ostas pārvalde ir pašvaldības domes izveidota pastarpinātās pārvaldes iestāde, kura darbojas saskaņā ar nolikumu ( PDF).

Saskaņā ar “Ostu likumu” Rojas ostas pārvaldes augstākā lēmējinstitūcija ir ostas valde, kurai ir pakļauts izpildaparāts ( PDF), kuru vada ostas pārvaldnieks. Rojas ostas valdi izveido  Talsu dome iekļaujot tajā valdes priekšsēdētāju — pašvaldības amatpersonu, pa vienai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas un Satiksmes ministrijas amatpersonai, kuru norīko attiecīgais ministrs, kā arī vienādās proporcijās pašvaldības deputātus un ostā funkcionējošo komercsabiedrību pārstāvjus ( valdes sastāvs PDF).

Ostas pārvaldnieku ieceļ ostas valde.

Ostas pārvaldes finanšu līdzekļus saskaņā ar “Ostu likumu” veido:

- atskaitījumi no ostas maksām ( Rojas ostas maksas un maksimālo tarifu robežlīmeņi pakalpojumiem PDF) ;

- zemes nomas maksa (Zemes nomas un apbūves tiesību maksas un līguma termiņa noteikšanas  metodika PDF), ostas nomas plāna foto PDF

- nomas (īres) maksa par ostas pārvaldes īpašumā, pārvaldīšanā vai valdījumā esošo nekustamo īpašumu iznomāšanu (izīrēšanu) un maksa par apbūves tiesību;

-  investīcijas ( Realizētie projekti);

- maksa par ostas pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem;

- dāvinājumi (ziedojumi);

-  dotācija no pašvaldības budžeta, ja ostas pārvalde ir pašvaldības iestāde un attiecīgā pašvaldība šādu dotāciju ir paredzējusi savā budžeta